Norska Mattilsynet Rapport

Med anledning av Norska Mattillsynet tillsynsrapport där vår spf50 ingår ( gäller endast den produkten) vill vi informera vår kunder om följande:

Myndigheten har gjort egna tester utan att samråda med oss. Vi är förvånade över att de publicerar sitt resultat för vi har naturligtvis testrapporter som visar effektiviteten av våra produkter som är giltiga i EU och Sverige. Så sent som i våras så gjorde Läkemedelsverket tillsyn av samma produkt och granskade våra tester utan anmärkning.  Se bifogat.  Läkemedelsverket är för övrigt kända för att vara noga och professionella i sina kontroller. 

Norge som inte är medlem i EU verkar ha egna regler och kan bestämma sig för att göra på sitt sätt och väljer inte ta hänsyn till vår rapport.  Det finns få solskydd i mousseform i Europa och i hela världen. vilket gör mousse till ovanlig form av spf att testa. Vi  hävdar att deras ( konkurrerande) laboratorie i Australien inte har hanterat moussen på rätt sätt genom att avgasa produkten, vilket resulterat i ett sämre resultat för vår del. Vi tycker också det är anmärkningsvärt att de flesta produkter i deras test hade lägre testresultat än varumärkenas testrapporer men Mattilsynet har ändå accepterat deras rapporter, men inte vårt lab som är ackrediterat.

Trots att vi sålt liknande produkter och har mängder med olika testrapporter som samstämmer med våra resultat, har de valt att lita på sitt labb enda rapport, bl.a  med hänvisning till att de tycker att vårt testresultat är för gammalt, utfört 2019. Även om det inte finns ett regelverk som påpekar att vi måste testa igen med 4-5 års mellanrum som de anser. De har bestämt sig för att inte godkänna det lab som vi har gjort testerna på grunder vi inte anser är legala. 

Vi har aldrig haft problem hos Läkemedelsverket och sålt denna produkt och liknande formulor med enastående ovationer från våra kunder och oberoende testsidor utan klagomål under flera år.  Bäst i test har utsett våra produkter som vinnare från i 12 år i rad.   Vi har alltså inte haft några skäl att betvivla effektiviteten hos våra produkter tidigare och vidhåller att våra produkter håller det de lovar.  Att produkterna faktiskt klarar sin uppgift i verkligheten, inte bara i känsliga laboratorietester är ju av största vikt också men det tar myndigheten ingen hänsyn till alls.  Vi konsulterar med advokater för att överklaga men samtidigt ser vi över våra formulor och tester. 

Om ni på något sätt varit missnöjda med produkternas effektivitet vill vi naturligtvis höra om det !

http://www.bäst-i-test.se/solkram

http://www.bäst-i-test.se/solkram-for-barn#p-evy-sunscreen-mousse-kids-spf50

http://www.test.se/solskydd

http://testagram.se/solkram

Läkemedelsverket Tillsynsrapport

The authority has conducted its own tests without consulting us. We are surprised that they are publishing their results since we naturally have test reports that demonstrate the effectiveness of our products, which are valid in the EU and Sweden. As recently as this past spring, the Swedish Medical Products Agency inspected the same product and reviewed our tests without any remarks. See the attached document. The Swedish Medical Products Agency is known for being meticulous and professional in their inspections.

Norway, which is not an EU member, seems to have its own regulations and can decide to do things their own way, choosing not to take our report into account. There are few mousse-form sunscreens in Europe and the world, making mousse an unusual form of SPF to test. We claim that their (competing) laboratory in Australia has not handled the mousse correctly by degassing the product, resulting in a poorer outcome for us. We also find it noteworthy that most products in their test had lower test results than the brands’ test reports, yet the Norwegian Food Safety Authority has accepted their reports, but not our accredited lab.

Despite selling similar products and having numerous different test reports that align with our results, they have chosen to rely on their (competing) lab’s single report, partly citing that they believe our test result is too old, conducted in 2019. Even though there is no regulation stating that we must retest every 4-5 years as they believe. They have decided not to approve the lab we used for testing on grounds we do not consider legal.

We have never had issues with the Swedish Medical Products Agency and have sold this product and similar formulas with outstanding acclaim from our customers and independent test sites without complaints for several years. Our products have been named the best in test for 12 consecutive years. Therefore, we have had no reason to doubt the effectiveness of our products previously and maintain that our products deliver as promised. It is of utmost importance that the products actually perform their task in real-world conditions, not just in sensitive laboratory tests, but the Norwegian authority does not consider this at all. We are consulting with lawyers to appeal but are also reviewing our formulas and tests.

If you have in any way been dissatisfied with the effectiveness of the products, we naturally want to hear about it!

Swedish Health Agency Report

SELECT COUNTRY

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.